ביטוחי תעשייה, מסחר ועסקים

ביטוחים אלו הינם מהמורכבים ביותר בענף הביטוח, לאור חשיבותם להמשך תפעול התאגיד העסקי לאחר קרות אירוע ביטוחי ולהבטחת חזרה מהירה לפעילות עסקית.
הביטוחים נבנים במיוחד עבור כל מפעל או תאגיד עסקי בנפרד, בהתאם לפעילותו ולחשיפותיו לסיכונים, לרבות שילוב מבטחי משנה מהגדולים בעולם. כמו גם אנו מספקים פתרונות ביטוחיים לחברות ישראליות הפעילות מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
במסגרת ביטוחי תעשייה ומסחר נכללים, בין היתר: ביטוחי רכוש, אובדן רווחים, אחריות כלפי צד שלישי, חבות מעסיקים, חבות מוצר, אחריות מקצועית, שבר מכני, ציוד אלקטרוני, נושאי משרה, כספים בהעברה, עבודות קבלניות ועוד.
ביטוחים בתחום התעשייה והמסחר הינם מהמורכבים ביותר בענף הביטוח, לאור חשיבותם להמשך תפעול התאגיד העסקי לאחר קרות אירוע ביטוחי ולהבטחת חזרה מהירה לפעילות עסקית.
ביטוחי תעשייה ומסחר נבנים במיוחד עבור כל מפעל או תאגיד עסקי בנפרד, בהתאם לפעילותו ולחשיפותיו לסיכונים, לרבות שילוב מבטחי משנה מהגדולים בעולם. כמו גם אנו מספקים פתרונות ביטוחיים לחברות ישראליות הפעילות מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
במסגרת ביטוחי תעשייה נכללים, בין היתר: ביטוחי רכוש, אובדן רווחים, אחריות כלפי צד שלישי, חבות מעסיקים, חבות מוצר, אחריות מקצועית, שבר מכני, ציוד אלקטרוני, נושאי משרה, כספים בהעברה, עבודות קבלניות ועוד.

כל מה שרציתם לדעת - שאלות ותשובות

 • פוליסת ביטוח אש לעסק מעניקה כיסוי מקיף מפני סיכוני אש לרכוש מכל סוג שהוא. הפוליסה כוללת כיסוי גם בפני מקרים נוספים, כגון פריצה, נזקי טבע ורעידת אדמה.
 • כיסוי למבנה ולתכולתו מפני סיכוני אש
 • אפשרות להרחבת הכיסוי למקרי התפוצצות, רעידת אדמה ועודפוליסת
 • ביטוח אובדן רווחים של הראל מעניקה כיסוי מפני ‏אובדן או נזקים הנגרמים כתוצאה מהפסקה או מהפרעה בתפעול העסק בעקבות נזק פיזי למבנים או לרכוש אחר.
 • “ביטוח מכלול לעסק” – הפוליסה מעניקה לך כיסוי מפני מבחר סיכונים למשרד, כגון: נזילות, פריצה, אש ועוד. הפוליסה מאפשרת לך לקבל חבילה מותאמת אישית ומשתלמת, ומספקת מענה לכל צורכי העסק שלך.
 • פוליסת ביטוח כספים מעניקה לך כיסוי מקיף והגנה רחבה מפני אובדן או נזק לכספי העסק בהימצאם בכספת ו/או בזמן העברתם, וכן כיסוי בגין נזק לכספים כתוצאה משריפה, פריצה, נזקי טבע ועוד.
 • כיסוי מקיף לכספי העסק הנמצאים בכספת ו/או במעבר
 • פוליסת ביטוח רכוש במעבר מעניקה לך כיסוי מפני אובדן או נזק לרכוש, כגון מטענים או סחורות, הנגרם בעת העברת הרכוש בכלי רכב בתחומי ישראל.
 • פוליסת הביטוח מכלול לחבר מושב ומכלול למושב מעניקה לך כיסוי מפני מבחר סיכונים הקיימים למשק החקלאי תחת פוליסה אחת.
 • פוליסת ביטוח רכוש בכספת מעניקה לך כיסוי מקיף והגנה רחבה במקרים של אובדן או נזק פיזי תאונתי, מקרי ובלתי צפוי לרכוש שלך בעת הימצאו בכספת הבנק, בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה.
 • פוליסת ביטוח נזקי טרור הינה פוליסת ביטוח לעסקים, המעניקה לך כיסוי מפני אובדן או נזק פיזי לרכוש העסק, שנגרם עקב אירוע טרור, כהגדרתו בפוליסה. כמו כן, הפוליסה מעניקה לך כיסוי בגין אובדן הכנסות עקב אובדן או נזק פיזי לרכוש כתוצאה מאירוע טרור. הכיסוי שמעניקה הפוליסה ניתן כרובד נוסף, מעבר לכיסוי המתקבל במסגרת חוק מס
 • פוליסת ביטוח יהלומים הינה פוליסה מסוג כל הסיכונים, המיועדת לביטוח יהלומים, אבני חן, מתכות יקרות ותכשיטים מפני אובדן או כל נזק שהוא. הפוליסה מאפשרת לשלב בין מספר כיסויים.
 • פוליסת שבר מכני הינה פוליסת ביטוח לעסקים, המעניקה כיסוי מפני נזקים אפשריים לציוד ולמכונות כתוצאה מקלקול מכני.
 • ביטוח צ.מ.ה הינה פוליסת ביטוח לעסקים, המעניקה כיסוי מפני מבחר סיכונים הקיימים לציוד מכני הנדסי, כגון משאבות בטון, בובקטים וכדומה.
 • פוליסת ביטוח ציוד אלקטרוני ומחשבים מעניקה כיסוי מפני מבחר סיכונים הקיימים לציוד אלקטרוני בעסק, כגון: מחשבים, שרתים, מרכזיות טלפון, תוכנות ועוד.
 • פוליסת ביטוח עבודות קבלניות מעניקה כיסוי מקיף למגוון סיכונים הקיימים בעת ביצוע עבודות קבלניות, החל משלב ההקמה, דרך ביצוע עבודות עפר ותשתיות וכלה בביטוח רכוש ואחריות כלפי צד ג’ בעבור נזקים העלולים להיגרם במהלך העבודות.
 • ביטוח אחריות מקצועית מעניק לך כיסוי במקרים של תביעות נזיקין של צד ג’, כתוצאה מטעות או רשלנות מקצועית. בנוסף, כוללת הפוליסה כיסוי עבור הוצאות הגנה משפטית בגין תביעות אלו.
 • פוליסת ביטוח אחריות בעל מוסך כלפי צד ג’ מעניקה לך כיסוי מקיף והגנה רחבה בגין הוצאות הנגרמות בשל אחריות בעל המוסך המבוטח לנזקי גוף ורכוש שנגרמו לצד ג’, על-פי פקודת הנזיקין.
 • פוליסת אחריות כלפי צד ג’ הינה פוליסת ביטוח לעסקים, המעניקה לך כיסוי בגין אחריות העסק המבוטח לנזקי גוף ורכוש שנגרמו לצד שלישי, על פי פקודת הנזיקין. בנוסף, מעניקה הפוליסה כיסוי עבור הוצאות הגנה משפטיות בגין תביעות אלו.
 • אחריות מעסיקים הינה פוליסת ביטוח לעסק, המעניקה לך כיסוי במקרים של תביעות נזיקין המוגשת על-ידי עובדים בגין פגיעה גופנית או מחלת מקצוע שנגרמה להם תוך כדי / עקב עבודתם.
 • פוליסת אחריות המוצר מעניקה לך כיסוי מפני נזקי גוף או רכוש הנגרמים לצד שלישי, כתוצאה מאירוע תאונתי שנגרם בעקבות השימוש במוצרים המיוצרים או משווקים על-ידך, וכן הוצאות הגנה משפטית בגין תביעות אלו.
 • פוליסת ביטוח אחריות מקצועית – פרא-רפואי מכסה בעלי מקצוע העוסקים במקצועות הפרא-רפואיים בפני תביעות שיוגשו נגדם בגין נזקים הנגרמים לצד שלישי כתוצאה מטעות או מרשלנות מקצועית. כמו כן, הפוליסה מכסה הוצאות הגנה משפטית בגין תביעות אלה.
 • פוליסת אחריות מקצועית – רפואה משלימה מעניקה לבעלי מקצוע העוסקים ברפואה משלימה כיסוי בפני תביעות שיוגשו נגדם בגין נזקים הנגרמים לצד שלישי כתוצאה מטעות או מרשלנות מקצועית.
 • פוליסה לביטוח נאמנות עובדים מכסה את המבוטח מפני נזק כספי ישיר אשר נגרם לעסק כתוצאה ממעילה של עובד, שבוצעה מתוך כוונה לגרום לעסק נזק, או לחילופין, להשיג למועל ו/או לאחרים טובות הנאה. הכיסוי מוגבל לסכום גבול האחריות הנקוב בפוליסה.
 • פוליסת ביטוח סיכוני סייבר מעניקה לך כיסוי מקיף והגנה רחבה מפני מבחר סיכונים הנובעים ממתקפה או מאירוע סייבר כגון אובדן מידע או נזק הנגרם למערכות מידע אלקטרוני, למחשבים.

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מעניק הגנה לדירקטורים ולנושאי משרה מפני תביעות בגין מעשה שלא כדין אשר ארע או שנטען שארע במסגרת תפקידם בחברות ציבוריות, פרטיות, חברות לתועלת הציבורית ועוד

ישי-סלונים דואגת לשקט הנפשי שלך.

השאירו פרטים לקבלת שירות

אולי יעניין אותך:

סייבר 2022 – סיכום שנה

למגזין הסייבר המגזין מוגש מטעם הראל חברה לביטוח. המגזין אינו למטרת שיווק אלא לצריכת מידע. בשנים האחרונות אנו רואים גדילה מסחררת בכמות הסטארט-אפים והטכנולוגיות החדשניות

קראו עוד »

המדריך לעובד בחל”ת

מה מבדיל חופשה ללא תשלום מחופשה רגילה? במהלך החל”ת יחסי עובד-מעסיק ממשיכים להתקיים, אך ללא שכר וזכויות אחרות הנלוות לשכר כמו הפרשה לקרן פנסיה וקרן

קראו עוד »

או

השאירו פרטים לקבלת שירות

בדיקת כפל ביטוחי ומעבר על תיק הביטוח

שימו לב, במידה ואינכם לקוחות המשרד, מעבר על תיק הביטוח עלול לכרוח בתשלום.

ישי-סלונים דואגת לשקט הנפשי שלך

מעבר מקצועי לבדיקת כפילויות, הוזלת הפרמיה והרחבות בתנאים.

זה רק ללקוחות? עכשיו, ולזמן מוגבל בלבד – לא!
אנו מציעים לכם שירות אישי מקצועי מקיף – בואו לבדוק על אילו ביטוחים אתם משלמים פעמיים, איפה תוכלו לשלם פחות, איפה נוכל לתת יותר כיסויים וכמובן להשלים חוסרים משמעותיים.

בדיקת כפל ביטוחי ומעבר על תיק הביטוח

איזה כיף שעצרת לביקור.
מלאו את הפרטים למטה ונציג יחזור אליכם בהקדם.

ישי-סלונים דואגת לשקט הנפשי שלך.

הידיעיון של ישי-סלונים

הירשמו וקבלו עדכונים וטיפים חשובים ומעניינים בנושאי ביטוח ופיננסים. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

Skip to content